Algemene voorwaarden

Cadeaukaart.nl (Giftcards B.V.)
Ambachtsweg 6, 1474 HW Oosthuizen
Geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 52343065 met BTW nummer NL8504.04.022.B01

Hierna te noemen “Cadeaukaart.nl”.

Algemeen:
Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Cadeaukaart.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 1. Definities
Cadeaukaart.nl, gevestigd te Amsterdam.

De Consument: Een gebruiker die een dienst of product afneemt.

Bestelling(en):
Een door Cadeaukaart.nl ten name van de Consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.

Product(en):
Een product of dienst, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van Cadeaukaart.nl op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Zending(en):
Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van Cadeaukaart.nl verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking dan wel verzending middels e-mail en/of SMS.

Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Cadeaukaart.nl van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten en diensten aan de Consument, en voor zover Cadeaukaart.nl kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de Consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen Cadeaukaart.nl en een Consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cadeaukaart.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen
Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de Consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering
1. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. De Consument heeft de mogelijkheid de afname van diensten en producten te herroepen totdat de diensten en/of producten ter beschikking zijn gesteld. De diensten en/of producten zijn ter beschikking gesteld indien de Consument de fysieke dan wel digitale cadeaukaart(en) heeft ontvangen.
2. De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatst geldende Incoterms-2000 normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald.
3. Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het ingevulde e-mailadres, GSM-nummer dan wel een ingevoerd fysiek afleveradres van de Consument.
4. Cadeaukaart.nl is, indien noodzakelijk, gerechtigd in gedeelten te leveren.
5. Consument is zelf verantwoordelijk voor ingevoerde leveringsgegevens zoals e-mailadres, GSM-nummer of fysiek adres. In geval van onjuiste invoer van gegevens kan Cadeaukaart.nl het product / de dienst niet nogmaals uitleveren, in het bijzonder tegoeden op cadeaukaarten niet vergoeden.
6. Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het juiste product. Verkeerd aangeschafte cadeaukaarten kunnen niet worden geruild indien de cadeaukaart(en) conform artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden reeds geleverd is.
7. In geval van (een vermoeden van) onrechtmatig gebruik van een betaalmethode (waaronder o.a. diefstal, oplichting, verduistering of fraude) is Cadeaukaart.nl gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. In geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik is Cadeaukaart.nl gerechtigd de activatie van producten op te schorten en pas uit te leveren na onmiddelijke betaling door Consument.
8. In geval van technische storingen is Cadeaukaart.nl gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. Indien door storingen een verkeerd aantal producten of producten met een verkeerde waarde worden uitgeleverd is Consument verplicht Cadeaukaart.nl hiervan op de hoogte te stellen en de eventueel te veel ontvangen producten ongebruikt retour te zenden. Indien Consument de teveel geleverde producten en/of diensten niet retour zendt worden deze als geaccepteerd gezien en in rekening gebracht.
9. De producten worden niet eerder van saldo voorzien dan na betaling van het volledige factuurbedrag

Artikel 5. Levertijd
1. De door Cadeaukaart.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 7 dagen overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de Consument Cadeaukaart.nl via het contactformulier op www.Cadeaukaart.nl in gebreke te stellen en Cadeaukaart.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Geldigheid
1. De Cadeaukaart.nl cadeaukaart is een kaart met een beperkte geldigheidsduur. Voor kaartnummers beginnend met de cijfers "6051" heeft de Consument twee jaar om de kaart voor gebruik te activeren. Na activatie dient de kaart binnen twee jaar verzilverd te worden op deze website. Na het verstrijken van één van deze termijnen kan de Consument geen aanspraak meer maken op het saldo. Voor kaartnummers beginnend met de cijfers "6051" kan de Consument hier de geldigheid en het saldo controleren.
2. De Keuze Cadeaukaart beginnend met de cijfers "6064" heeft een geldigheid van één jaar na activatie. De Consument kan voor deze kaart hier de geldigheid nagaan.

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten
1. Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Cadeaukaart.nl te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.
2. Cadeaukaart.nl mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan Cadeaukaart.nl verstrekte informatie en gegevens.
3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan Giftcards B.V.

Artikel 8. Garantie
1. Cadeaukaart.nl garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. Cadeaukaart.nl garandeert daarbij dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Cadeaukaart.nl verplicht binnen 14 dagen nadat de Consument haar schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. Cadeaukaart.nl kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
4. De Consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
o Cadeaukaart.nl tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
o Indien de Consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
5. De garantie vervalt indien de Consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en / of toepassing van een gegarandeerde zaak.
6. De Consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
7. In geval van cadeaukaarten geeft Cadeaukaart.nl enkel de garantie dat de verstrekte codes en kaarten ongebruikt zijn op het moment van verstrekking aan de Consument. Na levering is de Consument verantwoordelijk voor de verstrekte cadeaukaarten dan wel tegoeden.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
1. De Consument dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
o of de juiste zaak is geleverd;
o of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Consument deze binnen 3 dagen na levering aan Cadeaukaart.nl te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt Cadeaukaart.nl zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.
3. De Consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.
4. De Consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
5. Cadeaukaart.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.
6. De geleverde zaken die door de Consument zijn afgewezen kunnen slechts aan Cadeaukaart.nl worden geretourneerd indien Cadeaukaart.nl vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.

Artikel 10. Prijs.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor Consumenten
• in Euro
• inclusief BTW (indien van toepassing)
• op basis van door Cadeaukaart.nl gehanteerde minimum hoeveelheden
• exclusief bezorgkosten voor levering in Nederland

Artikel 10a. Verzilvering.

1. De Consument betaalt geen verzendkosten voor het versturen van de met de Keuze Cadeaukaart gekozen cadeaukaarten naar fysieke adressen.
2. Cadeaukaart.nl behoudt zich het recht voor de keuzemogelijkheden voor het verzilveren van Keuze Cadeaukaarten op elk moment te beperken of aan te passen.

Artikel 11. Betaling.
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto vooraf te geschieden.
2. De Consument wordt- zonder nadere ingebrekestelling door Cadeaukaart.nl geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Onverminderd enig ander aan Cadeaukaart.nl toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:
3. De Consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op Cadeaukaart.nl te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de Consument zijn de vorderingen van Cadeaukaart.nl en de verplichtingen van de Consument jegens Cadeaukaart.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de Cadeaukaart.nl is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
2. Voor plaatsing van zaken bij Consument heeft Cadeaukaart.nl een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijke in de branche van Cadeaukaart.nl. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de Consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 13. Overmacht
1. Cadeaukaart.nl heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Cadeaukaart.nl onafhankelijk is en welke Cadeaukaart.nl ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
2. Cadeaukaart.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Cadeaukaart.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Cadeaukaart.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cadeaukaart.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 14.1 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 14.2 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 
Artikel 14.3 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 14.4 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  12. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  13. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 15. Geschillen
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam met dien verstande dat Cadeaukaart.nl ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument voor te leggen.

Artikel 16. Privacy
De door Consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het Cadeaukaart.nl Consumentenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het Consumentenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.